Gwarancja satysfakcji

1. Firma Ken, dążąc do zapewnienia jak największej satysfakcji z użytkowania armatury Kappala, w przypadkach losowych nie objętych gwarancją, przez okres 3 lat od dnia zakupu zapewni Kupującemu wymianę armatury na taką samą nową armaturę za cenę odpowiadającą 20% ceny detalicznej wg cennika Producenta[1] z dnia wymiany. W razie zaprzestania produkcji wymienianej armatury i wyczerpania zapasów Firma KEN zaproponuje Kupującemu, wymianę za cenę odpowiadającą 20% ceny detalicznej wg cennika Producenta na armaturę podobną.
 

2. W przypadku, gdy Kupujący nie będzie w stanie przedstawić dowodu zakupu armatu­ry KAPPALA, lub od daty zakupu minęło więcej niż 3 lata, Firma KEN może zaproponować wymianę armatury na nową za cenę równą 50% ceny detalicznej wg cennika Producenta1 z dnia wymiany. Firma KEN zastrzega sobie prawo do odmowy Kupującemu wymiany towaru, w przypadku zaprzestania produkcji wymienianej arma­tury i wyczerpania zapasów magazynowych.
 

3. Firma KEN zastrzega, że dążenie do satysfakcji Kupującego zgodnie z punktem 1
i 2 nie stanowi dodatkowego uprawnienia Kupującego z umowy gwarancji, a tym samym w tym zakresie do realizacji uprawnień Kupującego z tytułu gwarancji satysfakcji nie mają zastosowania postanowienia umowy gwarancyjnej ani też przepisy regulujące uprawnienia
z tytułu gwarancji przy sprzedaży lub rękojmi za wady.
 

4. W sytuacji przyznania Kupującemu uprawnienia do wymiany armatury na podstawie postanowień punktu 1 lub 2 niniejszej gwarancji satysfakcji, Kupujący zobowiązany jest na własny koszt odesłać wadliwy Produkt na adres Firmy KEN i zapłacić cenę za nowy produkt. Wymiana zostanie dokonana bezpośrednio u producenta . W przypadku wysłania nowego towaru przez Producenta, koszty wysyłki pokrywa Kupujący.

Cennik